Imprint

  1. Strona główna
  2. Imprint

Imprint

 

 

ECE Projektmanagement
Polska Spółka z o.o. 
ul. Przeskok 2 
PL-00-032 Warszawa 

Telefon (0048) 22-310 60 00 
Telefax (0048) 22-310 60 02
E-Mail: infoececom 
Web: www.ece.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS: 0000022645 
Kapitał zakładowy: 5.000.000 PLN 
Regon: 012460896 NIP: 526-17-88-751